Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

beautifulwar
13:46
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaheartbreak heartbreak
beautifulwar
09:54
2708 7595
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 04 2015

beautifulwar
19:42
6450 f622 500
Reposted fromalyeska alyeska viaiamdreamer iamdreamer
beautifulwar
19:18

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viaAinsworthCass AinsworthCass

July 02 2015

beautifulwar
20:42
7265 a5ea 500
beautifulwar
20:23
7923 83fb 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viagitana gitana
beautifulwar
19:46
beautifulwar
19:41
7487 1e8c
Reposted fromniefajna niefajna viacytaty cytaty
beautifulwar
19:36
9879 80aa 500
z każdym dniem coraz bardziej.
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viapie-in-the-sky pie-in-the-sky

June 23 2015

beautifulwar
20:26
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
Reposted fromcarduelis carduelis viajoda joda

June 22 2015

beautifulwar
09:35

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.

June 21 2015

18:25
0678 89d8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie

June 20 2015

beautifulwar
21:32

looking in the mirror:

“I need to lose weight”

2 minutes later:


beautifulwar
20:24
Tylko mi nie mów
Że chciałeś wszystko rozwiązać
Tylko mnie nie drap
Tylko mi nie krusz
Swoim szczęściem po oczach
— domowe melodie
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
beautifulwar
19:45
0103 6aa2 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialexxie lexxie

June 17 2015

beautifulwar
20:36

housestyrell:

endless list of attractive menmichiel huisman

Growing up in Holland, I always thought my name was boring, but in the U.S, all of a sudden I have a very cool name.

19:53
beautifulwar
19:26
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE

June 16 2015

beautifulwar
17:31
4545 0236 500
Reposted fromzoja zoja vialexxie lexxie

June 12 2015

beautifulwar
17:52
1208 ce37
dziekan głaszcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl