Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

beautifulwar
14:58
9446 3cc4 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter

May 04 2017

beautifulwar
15:55
2539 04ef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via28mm 28mm
beautifulwar
12:23
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
beautifulwar
12:23
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaspokodama spokodama

May 03 2017

19:26
9403 fe01
Reposted fromtwice twice vialost-in-space lost-in-space

May 02 2017

beautifulwar
22:06
8569 7840 500
Reposted fromIriss Iriss viaodulekkocurek odulekkocurek
20:41
6201 2ac3 500
beautifulwar
20:34
1582 0bf6 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern via28mm 28mm
beautifulwar
20:34
6865 4f7e 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via28mm 28mm

April 13 2017

beautifulwar
18:16
beautifulwar
18:15
beautifulwar
17:51
8175 7805
always too sober
beautifulwar
17:51
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatalula talula
beautifulwar
17:48
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
beautifulwar
17:47
3667 3d47
Reposted fromkarahippie karahippie viakatalama katalama
beautifulwar
17:44
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama

July 09 2015

beautifulwar
20:57
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viaAinsworthCass AinsworthCass
beautifulwar
20:57
5250 431b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadusz dusz

July 08 2015

beautifulwar
21:31
2870 1f6b 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatrustworthy trustworthy

July 06 2015

beautifulwar
15:39
8887 0fce 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl