Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

beautifulwar
18:16
beautifulwar
18:15
beautifulwar
17:51
8175 7805
always too sober
beautifulwar
17:51
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatalula talula
beautifulwar
17:48
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
beautifulwar
17:47
3667 3d47
Reposted fromkarahippie karahippie viakatalama katalama
beautifulwar
17:44
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama

July 09 2015

beautifulwar
20:57
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viaAinsworthCass AinsworthCass
beautifulwar
20:57
5250 431b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadusz dusz

July 08 2015

beautifulwar
21:31
2870 1f6b 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatrustworthy trustworthy

July 06 2015

beautifulwar
15:39
8887 0fce 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

July 05 2015

beautifulwar
13:46
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaheartbreak heartbreak
beautifulwar
09:54
2708 7595
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 04 2015

beautifulwar
19:42
6450 f622 500
Reposted fromalyeska alyeska viaiamdreamer iamdreamer
beautifulwar
19:18

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viaAinsworthCass AinsworthCass

July 02 2015

beautifulwar
20:42
7265 a5ea 500
beautifulwar
20:23
7923 83fb 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viagitana gitana
beautifulwar
19:46
beautifulwar
19:41
7487 1e8c
Reposted fromniefajna niefajna viacytaty cytaty
beautifulwar
19:36
9879 80aa 500
z każdym dniem coraz bardziej.
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl